MODABAZAR

Lacné značkové second hand oblečenie pre ženy

Obchodné podmienky MODABAZAR
modabazar-logo-transparent

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň  pre obe strany záväzné.

Objednanie tovaru a služieb

Ponúkame Vám možnosť  nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu e-mail address. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

Povinnosti predávajúceho Zákazníkom sa zaväzujeme dodať: 

 • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky 
 • tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR 
 • tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávacom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.

Potvrdenie a zrušenie objednávky

Objednávka je prijatá  do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

Zrušiť objednávku môžete maximálne do 24 hodín po jej odoslaní, zaslaním e-mailu na e-mail address. Po tejto lehote nezaručujeme, že objednávku zrušíme, pretože je možné, že už bude odoslaná. O zrušení objednávky budete taktiež informovaný e-mailom. Zákazník by si mal dobre premyslieť či má o daný tovar skutočný záujem a až potom odoslať objednávku.

Poštovné a balné

Objednaný tovar Vám zašleme Slovenskou poštou. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací list. Pri platbe prevodom na účet v kolónke variabilný symbol treba uviesť číslo objednávky. Cenu za dopravu a platbu nájdete v našom aktuálnom cenníku. Ak nám pošlete nesprávnu sumu budete informovaný telefonicky alebo mailom. Dodacia lehota pri platbe prevodom na účet sa začíná od pripísania správnej sumy na náš účet.

Dodacia lehota

Dodacia lehota je od 3-7 dní. V prípade nedostupnosti produktu Vás budeme informovať. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najskoršom termíne. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie.

Vrátenie tovaru

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Reklamácia a záruka

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na: a) vady zapríčinené bežným používaním b) nesprávnym použitím výrobku c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

 1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
 2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
 3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 4. doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

Ochrana súkromia a osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojích zákazníkov, avšak aby sme svojím klientom mohli poskytnúť všetky služby,potrebujeme o nich vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.Týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém. V prípade, že nechcete, aby boli údaje uchované v našej databáze, môžete si svoj tovar objednať aj telefonicky, alebo pri objednaní uvedie v Poznámke k objednávke žiadosť o ich vymazaní ihneď po objednaní. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, môže o to požiadať emailom či telefonicky. Konto bude zneaktívnené.

Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky pod registračným číslom 201407722.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky - zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.


O nás
Kontakt